Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level No:3 A Kat:4 D.No:10 PK: 06520 Çankaya/ANKARA info@kurumsalyonetisim.org 0312 945 36 84

Faaliyetlerimiz

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

 1. Yeni üyeler kaydeder; üyelerine kurumsal yönetişim, proje yönetimi ve diğer kurumsal yönetişim bileşenleri konusunda kişisel gelişimlerini arttırmalarına yardımcı olacak bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapar.
 2. Kurumsal yönetişim, proje yönetimi ve diğer kurumsal yönetişim bileşenleri konusunda araştırmalar yaparak, seminer, kongre, konferans, sempozyum, fuar, sergi ve benzeri toplantılar düzenler; üyelerin mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasına ilişkin geziler organize eder; yurtiçinde veya yurtdışında sergi, fuar ve kongrelere katılmak için gerekli girişimleri yapar; yardım amaçlı piyango vb benzeri sosyal faaliyetler düzenler;
 3. Kurumsal yönetişim, proje yönetimi ve diğer kurumsal yönetişim bileşenleri alanında derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ve ilgili mercilerden izin almak koşuluyla; mesleki eğitim ve öğretim programları düzenler, bu tip programların düzenlenmesine katılır, kitaplık açabilir, bilgi bankası kurabilir; mesleki sertifikalar, dereceler ve ödüller verir veya bu yönde çalışan kuruluşlara yönlendirmeler yapar; işbirliği yapar.
 4. Kurumsal yönetişim, proje yönetimi ve diğer kurumsal yönetişim bileşenlerin anlayışının ve tekniklerinin uygulandığı sektörlerdeki, piyasayı etkileyen sosyal ve ekonomik koşullarla ilgili her türlü bilgi toplama, düzenleme ve televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi basılı ve/veya sanal yayın araçları ile periyodik yayın çalışmaları yapar, yaptırır ve bu amaçla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.
 5. Amacını gerçekleştirmek üzere, yürürlükteki ilgili kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı faaliyetleri için spor sahası veya salonu, sosyal tesis, lokal ve benzeri tesisler kurabilir.
 6. Derneğin amaçlarına ulaşılması için öz kaynaklar ve/veya dış finansmanlarla projeler geliştirmek ve ilgili paydaşlarla projeler yürütmek,
 7. Amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini daha verimli kılabilmek gayesiyle ilgili konularda komisyonlar kurabilir, komisyonların faaliyetlerini bir rapor halinde düzenleyip ilgili mercilere sunabilir ve kamuoyunu bilgilendirebilir.
 8. Gerekli izinlerin alınması şartıyla, benzer amaçlı dernek ve teşekkülllerle uluslararası beraberlik ve işbirliğinde bulunabilir, bu amaçla yurt dışındaki benzer amaçlı dernek ve teşekküllere katılabilir.
 9. Dernek amacına uygun olarak faaliyette bulunmak üzere iktisadi işletmeler, lokaller, tesisler kurabilir, işletebilir.
 10. Yardım Toplama Kanunu gereği yardımlar ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile görev alanlarına giren konularda toplumsal yarar sağlanacak ortak projeler hazırlar, uygular ve yönetir.
 12. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulduğu takdirde taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde hak tesis eder.
 13. Farklı il veya ilçelerde şubelikler kurar.
 14. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona katılabilir; diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için merkez veya şubeler aracılığıyla plâtformlar oluşturur; ulusal ve uluslararası özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, benzer amaçlı meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzerleriyle işbirliği yapar, temsilci gönderir ya da geri çeker.